ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Geodataportal/GeodataportalGeodataportalVisaNaturkultur)

Biotopskydd (1)
Naturvårdsavtal (2)
Nyckelbiotoper (3)
Objekt med naturvärden (4)
Sumpskog (5)
SkoghistoriaPunkt (8)
SkoghistoriaLinje (9)
SkoghistoriaYta (10)