ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

Geodataportal/GeodataportalVisaBrand (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Som utgångspunkt har händelserapporter från landets räddningstjänster använts. De har rapporterats och sammanställts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Utifrån händelserapporter och jämförelser av satellitbilder före och efter branden har områden med synlig brandpåverkan digitaliserats manuellt. För bränderna i Ängra, Enskogen, Nötberget, Lillhärdal, Trängslet och Lillåsen-Fågelsjö har flygbilder använts vid karteringen. Endast ytterområdet för brandpåverkan har karterats och ingen hänsyn har tagits till mindre eller bitvis opåverkade delar inom ett större brandområde. Inom ytterområdet ingår också andra markslag än skogsmark, vilket åtgärdats i efterhand utifrån tillgängliga kartunderlag. Metoden fångar inte mindre områden (<0,5 ha) med svag brandpåverkan.

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Layers: Description:

Copyright Text:

Spatial Reference: 3006  (3006)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 11000000

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   QueryLegends   Find   Return Updates