ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Ras skred och slamströmmar (ID: 0)

Sub Layers: Name: Ras skred och slamströmmar

Display Field:

Type: Group Layer

Geometry Type: null

Description: Producent - Skogsstyrelsen i samverkan med SGI och Trafikverket. Kartskikten identifierar områden med erosionskänsliga jordarter i slänter med kraftig eller mycket kraftig lutning samt möjliga raviner och berörda vattendrag. Dessa är bedömda utifrån kriterierna lutning, jordart, slänthöjd och areal. Inom de markerade områdena finns det risk för att erosion, ras eller slamströmmar ska uppstå. Kartan identifierar även konsekvensområden, d v s områden som kan drabbas av rasande jordmassor från slänter.

Copyright Text:

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 0

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 100005

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: false

Supports Statistics: false

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeNone

Type ID Field: null

Fields: None


Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata