ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Angränsande slänter med kraftig lutning (ID: 3)

Parent Layer: Instabila slänter

Name: Angränsande slänter med kraftig lutning

Display Field: Beskrivn

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Producent - Skogsstyrelsen i samverkan med SGI och Trafikverket. Kartskikten identifierar områden med erosionskänsliga jordarter i slänter med kraftig eller mycket kraftig lutning samt möjliga raviner och berörda vattendrag. Dessa är bedömda utifrån kriterierna lutning, jordart, slänthöjd och areal. Inom de markerade områdena finns det risk för att erosion, ras eller slamströmmar ska uppstå. Kartan identifierar även konsekvensområden, d v s områden som kan drabbas av rasande jordmassor från slänter.

Copyright Text:

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 100005

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: true

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata