ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Geodataportal/GeodataportalVisaRasoskred)

Instabila slänter - Mycket kraftig lutning (2)
Angränsande slänter med kraftig lutning (3)
Slänter - Område som kan påverkas vid ras (4)
Ravinformation - Möjlig ravinformation (6)
Ravinformation - Vattendrag i anslutning (7)